Cynhyrchwyr teledu Cymraeg yn dweud wrth Ofcom nad yw lefelau cwota Channel 4 y tu allan i Lundain yn “addas i’r diben”

21 February 2024

Mae TAC,  y corff masnach i gynhyrchwyr teledu yng Nghymru, wedi galw ar Ofcom i godi’r cwotâu y tu allan i Lundain ar gyfer gwariant ac oriau Channel 4,  i lefel uwch, “gan cydnabod a chynnwys yn y drwydded y lefelau cyson uwch o gynhyrchu y tu allan i Lundain sy’n cynrychioli un o ymrwymiadau allweddol Channel 4”.

Mae ymateb TAC i ymgynghoriad Ofcom ar drwydded newydd arfaethedig ar gyfer prif wasanaeth Channel 4 yn defnyddio ffigurau Channel 4 i ddangos sut, yn y pum mlynedd diwethaf, nad yw erioed wedi gostwng yn is na 54% o ran oriau y tu allan i Lundain a byth yn is na 45% o ran gwariant.

Mae Channel 4 wedi parhau i ymrwymo i lefel wirfoddol o 50% o wariant ac oriau y tu allan i Lundain a nododd y Llywodraeth yr ymrwymiad parhaus hwn yn ddiweddar. Fodd bynnag, nid yw Ofcom wedi dewis codi’r cwota y tu allan i Lundain o’i lefel bresennol o 35%.

Mewn mannau eraill, mae Ofcom yn cynnig lleihau comisiynau gwreiddol Channel 4 ar y sianel graidd o 56% i 45%. Mae ymateb TAC i Ofcom yn nodi bod hwn yn ostyngiad o tua 20%, y mae’n dadlau ei fod yn anghymesur â’r angen i Channel 4 ddargyfeirio adnoddau i fwy o gynnwys digidol i gynulleidfaoedd ifanc.

Mae TAC hefyd yn dweud y dylai fod gofynion gwariant penodol ar gyfer pob cenedl, yn unol â gofynion BBC3, a dylai trwydded nesaf Channel 4 fod am bum mlynedd, er mwyn gallu asesu tirwedd cyfryngau newidiol cyfredol yn fwy rheolaidd a sut y gallai drwydded Channel 4 ymateb i hyn.

Dywedodd Dyfrig Davies, Cadeirydd TAC:

“Rydym yn synnu, ar ôl cynnig newid gofynion Channel 4 yn sylfaenol mewn mannau eraill, nad yw Ofcom yn cydnabod sut mae’r darlledwr wedi newid yn ei strwythur a’i ddull comisiynu. Gyda’i hybiau a’i thargedau gwirfoddol, mae Channel 4 wedi cymryd ymrwymiad comisiynu y tu allan i Lundain yn barhaol yn ei strwythur a chredwn y dylai Ofcom ddiogelu hyn i’r  dyfodol drwy godi’r cwota yn unol â’r realiti presennol. Fel y mae ar hyn o bryd, nid yw lefel y cwota o 35% yn addas i’r  diben.”

 

Mae ymateb llawn TAC yma: https://bit.ly/3SFkjmz

Cysylltu â ni