Hysbyseb swydd: Swyddog Gweinyddol TAC

25 May 2021

Ydych chi’n unigolyn trefnus a brwdfrydig sy’n awyddus i weithio fel aelod o dîm bach, prysur ym maes y cyfryngau? Mae TAC yn chwilio am Swyddog Gweinyddol i gynorthwyo’r Rheolydd Cyffredinol gyda gweithgareddau gweinyddu a threfnu sydd ynghlwm â rhedeg TAC ar ran y Cadeirydd, y Cyngor a’r aelodau.

Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC) yw’r corff sy’n cynrychioli cwmnïau cynhyrchu teledu, ffilm a chynnwys digidol annibynnol yng Nghymru. Caiff ei reoli gan Gyngor etholedig o blith ei aelodau.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â’r dyletswyddau canlynol:

  • Cynorthwyo Rheolydd Cyffredinol TAC ar lefel weinyddol drwy drefnu cyfarfodydd, cofnodi, delio â gohebiaeth, cydlynu gweithgareddau a chysylltu â’r aelodaeth.
  • Cydlynu cyrsiau hyfforddiant, gweithdai a dosbarthiadau meistr teledu ac ar-lein, ar gyfer newydd-ddyfodiaid a gweithwyr profiadol ym meysydd cynhyrchu a chrefft.
  • Gweinyddu cyrsiau, rhagnodi lleoliadau, hyfforddwyr ac adnoddau, marchnata a chydlynu ceisiadau a defnyddwyr y gwasanaeth.
  • Cyfrannu at ddatblygu cynnwys cyrsiau mewn cydweithrediad â’r Pwyllgor Llywio a’r sector, gan sicrhau bod anghenion y diwydiant a’r darlledwr yn cael eu diwallu.
  • Paratoi cyllidebau i’w cyflwyno i’r Pwyllgor Llywio Hyfforddiant.
  • Cyfrannu at gynlluniau marchnata a hyrwyddo i dargedu’r defnyddwyr perthnasol.
  • Hyrwyddo a marchnata i’r sector ehangach.
  • Cymryd trosolwg o bortffolio o gyrsiau a datblygu atebion creadigol ac effeithiol i heriau busnes.
  • Cynllunio, trefnu a blaenoriaethu eich llwyth gwaith.

Mae hon yn swydd llawn amser ar gytundeb blwyddyn yn dechrau dros yr haf. Mae TAC yn croesawu ceisiadau am weithio’n hyblyg.

Lleoliad y swydd: yn ddibynnol ar arweiniad swyddogol, gellid disgwyl gweithio gartref ar adegau. Mae opsiynau swyddfa yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Chaernarfon i’w trafod.

Cyflog: yn yr ystod £25,000-£27,500. 25 diwrnod o wyliau yn ogystal â’r gwyliau banc statudol, a chynllun pensiwn cofrestru awtomatig. Darperir cliniadur a ffôn symudol at ddibenion y swydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol i’r Rheolydd Cyffredinol.

Mae TAC yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir. Rydym wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth a chynwysiad i gynyddu cynrychiolaeth.

Am fanylion y swydd ddisgrifiad, cysylltwch â Luned Whelan.

I ymgeisio, anfonwch lythyr a CV cyfredol at Luned Whelan erbyn 12.00pm dydd Llun 14 Mehefin 2021. Mae’n fwriad gennym gyfweld ar-lein yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 21 Mehefin 2021. Nodwch os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd ar gyer cyfweliad ar-lein a nodi yn eich llythyr os nad ydych chi ar gael yr wythnos honno.

 

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.