Polisi

Mae gwaith polisi TAC yn cynnwys trafodaethau cyson gyda’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar ein diwydiant a’r sectorau darlledu a chynhyrchu ehangach. Mae TAC yn ymgysylltu’n rheolaidd â:

  • Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru ar faterion darlledu a’r sector creadigol yng Nghymru
  • Llywodraeth y DU – yn cynnwys Swyddfa Cymru ac Adran dros Ddiwylliant y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a phwyllgorau seneddol amrywiol
  • Cynrychiolwyr o’r holl bleidiau gwleidyddol i drafod y sector cynhyrchu teledu yng Nghymru a’i bwysigrwydd diwylliannol ac economaidd
  • Ofcom ac eraill i drafod rheoleiddio darlledu, darlledu gwasanaeth cyhoeddus a materion perthnasol
  • Bwrdd y BBC ac S4C i drafod materion polisi

Gallwch ddarllen isod ein cyflwyniadau diweddar i ymgynghoriadau ac ymchwiliadau pwyllgorau. (Mae’r papurau wedi eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno):

Os hoffech drafod unrhyw agwedd o bolisïau cyfredol TAC, anfonwch e-bost at Tim Wilson, Ymgynghorydd Polisi a’r Cyfryngau neu ffonio 07909 560374.

Papurau Polisi TAC

Yn ddiweddar

Yn flaenorol

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Senedd Cymru

DCMS

Adran Busnes, Egni a Diwydiant Llywodraeth y DU

Ofcom

Adolygiad Siarter y BBC

Maniffesto TAC 2015

Ofcom

Pwyllgor Cyfathrebu Tŷ’r Arglwyddi

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru

Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Pwyllgor Dethol Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin

Ymddiriedolaeth y BBCCysylltu â ni